Do góry

Wielkopolska Izba Przemysłowo Handlowa

Celem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej jest:

  • reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby,

  • kultywowanie tradycji wielkopolskiej gospodarności oraz propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości obywateli jako podstawy rozwoju ekonomicznego,

  • udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z obejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności zarobkowej,

  • współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej, 

  • inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby z zagranicą, 

  • stanie na straży przestrzegania dobrych obyczajów kupieckich w stosunkach między członkami Izby,

  • prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowo - wychowawczej, szkoleniowej, sportowo - turystycznej i towarzyskiej służącej integracji środowisk gospodarczych,
  • działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z regionu Wielkopolski.

 

Nasze referencje