Upgreat

Polityki bezpieczeństwa

Czym jest polityka bezpieczeństwa w firmie?

Polityka bezpieczeństwa to opracowanie zawierające zbiór zasad mających na celu ochronę systemu
informacyjnego firmy (systemy informatyczne, komunikacyjne, kontroli dostępu i inne biorące udział
w procesach biznesowych). Głównym celem wdrażania polityki bezpieczeństwa jest:

 • Ochrona przed utratą danych lub utratą ich integralności i poufności
 • Zapewnienie ciągłości procesów biznesowych
 • Uniknięcie wymiernych strat finansowych

 

Korzyści z posiadania polityki bezpieczeństwa

 • Opracowanie i wdrożenie przepisów i procedur dostosowanych do środowiska konkretnej firmy
 • Wypracowanie nawyków dbania o poufność informacji i ograniczonego zaufania
 • Stosowanie powyższych nawyków nie tylko w stosunku do osób nieznajomych, ale również osób, których tożsamości nie jesteśmy w stanie potwierdzić
 • Budowanie wśród pracowników świadomości, że ich działania podlegają ścisłym procedurom, od których odstępstwo może powodować konkretne zagrożenia
 • Przeniesienie powyższych zasad w sferę życia prywatnego pozwoli zwiększyć również jego bezpieczeństwo

 

Co zawiera polityka bezpieczeństwa?

 • Klasyfikację poszczególnych składników systemu informatycznego pod względem ich niezbędności w prowadzeniu procesów biznesowych
 • Definicję poziomów bezpieczeństwa dla poszczególnych klas niezbędności
 • Definicję podlegających ochronie właściwości
 • Definicję procedur i zaleceń dla pracowników poszczególnych działów
 • Wzory stosowanych dokumentów
 • Regulaminy pracy w systemie informatycznym

 

Przykładowa klasyfikacja niezbędności:

 • Niezbędne – elementy, bez których niemożliwe jest funkcjonowanie firmy
 • Ważne – elementy, których zadania mogą być wykonane innymi środkami ale przy dodatkowym nakładzie sił i kosztów
 • Zasadnicze – elementy, których zadania ze względu na ilość informacji muszą być podzielone
 • Wspomagające – elementy, których zadania przy małym nakładzie dodatkowych sił i środków mogą być wykonywane przy użyciu innych narzędzi

 

Przykładowe poziomy bezpieczeństwa definiowane przez politykę:

 • Poziom krytyczny – obejmuje ochroną dane i sprzęt, których uszkodzenie może spowodować załamanie w funkcjonowaniu firmy
 • Poziom wysoki – obejmuje ochroną dane i sprzęt, których uszkodzenie może spowodować znaczne trudności w normalnym funkcjonowaniu firmy
 • Poziom przeciętny – obejmuje ochroną dane i sprzęt, których utrata wpłynie nieznacznie na funkcjonowanie firmy
 • Poziom niski – obejmuje ochroną dane i sprzęt, których utrata może wyrządzić jedynie niewielkie szkody, bez wpływu na funkcjonowanie firmy

 

Zalecenia i procedury postępowania zawarte w polityce bezpieczeństwa

 • Dotyczące administrowania systemami teleinformatycznymi
 • Dotyczące użytkowania systemów teleinformatycznych (np. instalowania oprogramowania, definiowania haseł, odczytywania nośników zewnętrznych i niszczenia nośników danych)
 • Dotyczące procesów rekrutacji i zwalniania pracowników oraz przechowywania ich danych (dział
  kadr)

 

Wzory dokumentów zawarte w polityce bezpieczeństwa

 • Oświadczenie o zachowaniu poufności dla pracowników korzystających ze zdalnego
  dostępu do zasobów firmy (vpn)
 • Oświadczenie o zachowaniu poufności dla osób spoza firmy korzystających z tymczasowego
  dostępu zdalnego lub lokalnego w celu wykonania zleconych prac
 • Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy firmowej
 • regulamin pracy w systemie informatycznym

 

Tajemnica firmowa

 • Jednym z zadań polityki bezpieczeństwa powinna być ochrona tajemnicy firmowej
 • Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne lub organizacyjne oraz informacje mające wartość gospodarczą, co do których
  pracodawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Chodzi tu zatem o informacje nieznane ogółowi lub osobom, które ze względu na swój zawód lub prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem.
 • Podstawa prawna: Kodeks Pracy (DZ.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ.U. Z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)