Upgreat

Raportowanie

Dobre praktyki zdefiniowane m.in. w bibliotekach ITIL wymagają by świadczone przez IT dla biznesu usługi i ich parametry były ściśle określone w umowach SLA. Aby weryfikować jakość obsługi należy zdefiniować mierzalne wartości, których raportowanie dostarczać będzie informacji na temat poziomu świadczonych usług i ewentualnych słabych stron systemu IT.
Stosowane przez nasz dział wsparcia rozwiązania pozwalają generować m.in. raporty na temat:

  • czasów reakcji na zgłoszenie,
  • czasów obsługi zgłoszenia,
  • najczęściej pojawiających się zgłoszeń,
  • najbardziej czasochłonnych zgłoszeń,
  • całości czasu poświęconego na obsługę,
  • ilości zgłoszeń w dowolnym przedziale czasowym,
  • ilości zgłoszeń od danej osoby/działu/organizacji.

 W ramach naszych umów serwisowych, przygotowujemy również opcjonalne miesięczne lub kwartalne  raporty dla zarządów i kierownictwa obrazujące bieżący stan systemów IT: statystyki użycia, istotne problemy, słabe strony systemów, zagrożenia i potencjalne działania niezbędne do wykonania.

Dzięki raportowaniu menedżerowie dysponują syntetycznymi informacjami ułatwiającymi podejmowanie trafnych decyzji w zakresie działalności operacyjnej oraz planów budżetowych.

Aby dowiedzieć się więcej porozmawiaj z nami przez telefon, napisz maila do: