RODO, prawo do bycia zapomnianym a systemy backupu

Jak już Państwo zapewne doskonale wiecie, w dniu 25 maja 2018r. wchodzą w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych – tzw. RODO. Jedną ze zdefiniowanych w rozporządzeniu nowości jest przysługujące osobom, których dane przetwarzamy prawo do „bycia zapomnianym”. Definiuje je artykuł 17 RODO, którego treść jest następująca:

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Żądanie klienta, które z pozoru wydaje się proste do zrealizowania budzi jednak pewne wątpliwości. Administratorzy systemów backupu zwracają bowiem uwagę na fakt, że usunięcie pojedynczego rekordu danych osobowych z kopii archiwalnej, która jest przechowywana na zewnętrznym nośniku, czasem w zewnętrznej lokalizacji i z Continue…

Strefa bez komórek – CD-100 Cellular Activity Detection Adapter

W ofercie AirTight Networks znajduje się interesujące rozwiązanie przeznaczone do monitorowania obszaru biura, magazynu, sali konferencyjnej pod kątem użycia telefonów komórkowych. W niektórych sytuacjach konieczne jest wykrywanie telefonów i połączeń komórkowych. Proponowane przez AirTight zastosowania to:

  • wojsko i policja,
  • więziennictwo,
  • instytucje, w których obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych np. w pobliżu urządzeń i budynków objętych klauzulą tajności,
  • wykrywanie urządzeń podsłuchowych, nasłuchujących sieci i systemy drukowania w celu przechwycenia poufnych informacji oraz dalszej transmisji danych za pośrednictwem modemu GSM.

Continue…